Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου

Στις 16.01.1979 ιδρύθηκε η έδρα Ορθόδοξης Θεολογίας στην Καθολική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Στις 20 Φεβρουαρίου του 1985 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας στο οποίο εντάχθηκε η έδρα αυτή.

Από το θερινό εξάμηνο 1994 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μονάχου (LMU) το Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας έλαβε μορφή μικρής Θεολογικής Σχολής και από το 1997 διοικείται από ανάλογο προς τις άλλες σχολές όργανο (Fachbereichsrat), αποτελούμενο από 7 Καθηγητές (4 Ορθοδόξους και 3 άλλων σχολών) και λοιπούς εκπροσώπους (επιστημονικούς συνεργάτες, φοιτητές, κ.λπ.) του Πανεπιστημίου. Από το 1997 το Τμήμα χορηγεί δίπλωμα ορθοδόξου θεολογίας και από το Μάρτιο 1999 έχει τεθεί σε ισχύ και ο κανονισμός απονομής διδακτορικών διπλωμάτων.

Πρόεδρος:
ο δρ.θεολ. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, καθηγητής βιβλικής θεολογίας (τηλ.: 089-21803226)

Αντιπρόεδρος:
ο τακτικός καθηγ. δρ.θεολ. κ. Gunter Wenz

Διδακτικό προσωπικό:
ο δρ.φιλ. δρ.θεολ. δρ.τ.έ. δρ.τ.έ. Θεόδωρος Νικολάου, τακτικός καθηγητής ορθοδόξου θεολογίας (εκκλησιαστικής ιστορίας και πατρολογίας) (τηλ.: 089-21802174)
ο δρ.θεολ. Αθανάσιος Βλέτσης, τακτικός καθηγητής συστηματικής θεολογίας, (τηλ.: 089-21803227)
ο Πρωτοπρεσβύτερος δρ.θεολ. Vladimir Ivanov, καθηγητής πρακτικής θεολογίας (τηλ.: 089-21805779)

Επιστημονικοί συνεργάτες:
ο δρ.δρ.Ανάργυρος Αναπλιώτης (τηλ.: 089-21805778)
ο κ. Γεώργιος Βλαχώνης (τηλ.: 089-21805780)

Γραμματείς:
η κα Ursula Reinherdt
η κα Ulrike Nechleba

Διεύθυνση:
Αusbildungseinrichtung fur Orthodoxe Theologie der Universitt Mnchen
Ludwigstr. 29
80539 München
Τηλ.: 089-21805376, 21805778 και 21803228
Fax: 089-21802198 και 21802402
Ηλεκτρονική σελίδα: www.orththeol.uni-muenchen.de
Ηλεκτρονική διεύθυνση: Orthodoxe.Theologie@kaththeol.uni-muenchen.de

Έδρα Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Münster
Καθηγητής: o δρ. Assaad Elias Kattan

Διεύθυνση:
Lehrstuhl fur Orthodoxe Theologie
– Centrum fur Religiose Studien –
Aegidiistr. 5
48143 Münster
Τηλ.: 02 51 – 8 32 61 00
Fax.: 02 51 – 8 32 61 11
Ηλεκτρονική σελίδα: www.uni-muenster.de/ReligioeseStudien